ข้อมูลกิจกรรม เทคนิคการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษเบื้องต้น(Phonetic)

เทคนิคการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษเบื้องต้น(Phonetic)

ที่ปรึกษา:พัชรพงษ์ ช่องาม         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 12998 เด็กหญิงธิติยาพร พลนิกร มัธยม3/7                                        
2 13047 เด็กหญิงสุภาดา สิงขรเขียว มัธยม3/7                                        
3 13115 เด็กหญิงชลิดา พลเดชา มัธยม3/7                                        
4 13156 เด็กหญิงจรรยารักษ์ ทีดี มัธยม3/7                                        
5 13221 นางสาวกัญญาภรณ์ สุมี มัธยม3/7                                        
6 13222 เด็กหญิงขวัญชนก ธรรมศิลป์ มัธยม3/7                                        
7 13227 เด็กหญิงฐิติยารัตน์ ผลมาตย์ มัธยม3/7                                        
8 13236 เด็กหญิงปรานปริยา ประจันนวล มัธยม3/7                                        
9 13237 เด็กหญิงปิยรัตน์ พระรักษา มัธยม3/7                                        
10 13238 เด็กหญิงพวงผกา ถานคร มัธยม3/7                                        
11 13240 เด็กหญิงแพนวรี สิทธิโคตร มัธยม3/7                                        
12 13243 เด็กหญิงวรรณภา บำรุงเกาะ มัธยม3/7                                        
13 13245 เด็กหญิงศิริภัสสร ป้อมสุวรรณ มัธยม3/7