ข้อมูลกิจกรรม โยคะ

โยคะ

ที่ปรึกษา:นิศา รู้จัก   ภัทรปภา ส้มจีน      
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13417 เด็กชายเกรียงไกร พระศรีธร มัธยม2/5                                        
2 13431 เด็กหญิงกนกวรรณ ประจันนวล มัธยม2/5                                        
3 13432 เด็กหญิงขุณาภรณ์ ป้อมสุวรรณ มัธยม2/5                                        
4 13436 เด็กหญิงธิดารัตน์ พบความดี มัธยม2/5                                        
5 13438 เด็กหญิงรัตติยาภรณ์ พงษ์เพชร มัธยม2/5                                        
6 13439 เด็กหญิงวิลาสินี เค้าคำ มัธยม2/3                                        
7 13440 เด็กหญิงสโรชา ช่างหล่อ มัธยม2/5                                        
8 13441 เด็กหญิงสุดารัตน์ ทวีชัย มัธยม2/5                                        
9 13443 เด็กหญิงอโรชา ประพงษ์ มัธยม2/5