ข้อมูลกิจกรรม

ที่ปรึกษา:         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13136 เด็กชายทศพล จันทร์ลี มัธยม3/5                                        
2 13143 เด็กชายเลิศนรา อนันเต่า มัธยม3/5                                        
3 13572 เด็กหญิงธนภรณ์ ประชามอญ มัธยม2/1