ข้อมูลกิจกรรม สนุกกับคณิตศาสตร์

สนุกกับคณิตศาสตร์

ที่ปรึกษา:อำภร วิชาเกวียน   ประพันธ์ วิชาเกวียน      
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13136 เด็กชายทศพล จันทร์ลี มัธยม3/5                                        
2 13143 เด็กชายเลิศนรา อนันเต่า มัธยม3/5                                        
3 13572 เด็กหญิงธนภรณ์ ประชามอญ มัธยม1/1