ข้อมูลกิจกรรม อานาปานสติ

อานาปานสติ

ที่ปรึกษา:สุธี โคตรศรี         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13611 เด็กหญิงเทวิกา นิลยอง มัธยม2/2                                        
2 13657 เด็กหญิงประกาวเดือน พิมพ์เสน มัธยม2/3                                        
3 13790 เด็กชายนัฐภูมิ ประโยชน์มี มัธยม2/7                                        
4 13806 เด็กหญิงธนัชพร ชัยหารี มัธยม2/7