ข้อมูลกิจกรรม อานาปานสติ

อานาปานสติ

ที่ปรึกษา:สุธี โคตรศรี         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13611 เด็กหญิงเทวิกา นิลยอง มัธยม1/2                                        
2 13650 เด็กหญิงขวัญฤทัย ประจันนวล มัธยม1/3                                        
3 13657 เด็กหญิงประกาวเดือน พิมพ์เสน มัธยม1/3                                        
4 13790 เด็กชายนัฐภูมิ ประโยชน์มี มัธยม1/7                                        
5 13806 เด็กหญิงธนัชพร ชัยหารี มัธยม1/7