ข้อมูลกิจกรรม วาดภาพผ่านสร้างสรรค์ แอพพลิเคชั่น (Application)

วาดภาพผ่านสร้างสรรค์ แอพพลิเคชั่น (Application)

ที่ปรึกษา:วีระยุทธ โพธิ์ศรี   เสาวลักษณ์ ศิลศิริวัฒน์      
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13607 เด็กหญิงกรวรรณ ผสมทรัพย์ มัธยม1/2                                        
2 13628 เด็กชายกฤตกร กระพันธ์เขียว มัธยม1/3                                        
3 13634 เด็กชายชัยพร ศิริอุบล มัธยม1/3                                        
4 13635 เด็กชายทัศน์พล ผลสนอง มัธยม1/3                                        
5 13669 เด็กชายชยากร ทองโม้ มัธยม1/4                                        
6 13670 เด็กชายณฐกร เพชรมาก มัธยม1/4                                        
7 13702 เด็กหญิงภัทรวีร์ เริงรื่น มัธยม1/4