ข้อมูลกิจกรรม วิทย์คณิตคิดสนุก

วิทย์คณิตคิดสนุก

ที่ปรึกษา:กวินชิดา ถือสมบัติ   ภัสนียา มารอด      
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13128 เด็กหญิงอนงค์ทิพย์ แดงน้อย มัธยม3/4                                        
2 13130 เด็กหญิงอรทัย พรแสน มัธยม3/4