ข้อมูลกิจกรรม

ที่ปรึกษา:         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13001 เด็กหญิงนิศารัตน์ แหวนเพ็ชร มัธยม3/1                                        
2 13055 นายนิติพงษ์ กัลป์ชัย มัธยม3/6                                        
3 13552 เด็กชายธนกร ฉิมจารย์ มัธยม2/1                                        
4 13559 เด็กชายวิทวัส ผ่องสนาม มัธยม2/1                                        
5 13560 เด็กชายศุภกฤต จ่างศรี มัธยม2/1                                        
6 13592 เด็กชายเทพชนะ ตอพรหม มัธยม2/2                                        
7 13739 เด็กหญิงวทันยา ลวนสมบัติ มัธยม2/5