ข้อมูลกิจกรรม ตาวิเศษ

ตาวิเศษ

ที่ปรึกษา:วิชชุฎา คำนนท์   ขวัญจิตร ดีหามแห      
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13063 เด็กหญิงกมลชนก ผ่องสามสวน มัธยม3/3                                        
2 13065 เด็กหญิงกันติยา หัสโรค์ มัธยม3/3                                        
3 13067 เด็กหญิงกุลธิดา ศรีนอก มัธยม3/3                                        
4 13082 เด็กหญิงมณีรัตน์ ป้อมสุวรรณ์ มัธยม3/3                                        
5 13083 นางสาวมะลิวัลย์ คงแสนคำ มัธยม3/3                                        
6 13089 เด็กหญิงสุพรรนิตา เข็มภูเขียว มัธยม3/3                                        
7 13241 เด็กหญิงเมธาวดี ภิญโญทรัพย์ มัธยม3/3