ข้อมูลกิจกรรม การละเล่นไทย

การละเล่นไทย

ที่ปรึกษา:ณัฐพล เจริญบุตร         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13479 เด็กชายอภิรักษ์ แก้วโภคา มัธยม3/7                                        
2 13496 เด็กหญิงรักษณาลี บุตรดีเคน มัธยม3/7                                        
3 13595 เด็กชายปพันธดนัย หลอมโพนทัน มัธยม2/2                                        
4 13630 เด็กชายคงศักดิ์ ข่าขันมะลี มัธยม2/3                                        
5 13748 เด็กชายธนากร พิมพ์โนนทอง มัธยม2/6                                        
6 13749 เด็กชายธารา สิงห์สถิตย์ มัธยม2/6                                        
7 13750 เด็กชายธีรชัย ประจำเมือง มัธยม2/6                                        
8 13754 เด็กชายภูธเนศ แน่นอุดร มัธยม2/6                                        
9 13760 เด็กชายศตายุ ชำนาญ มัธยม2/6                                        
10 13761 เด็กชายศักรินทร์ ชำนาญพล มัธยม2/6                                        
11 13763 เด็กชายสุวรรณภูมิ จันทร์เรืองศรี มัธยม2/6                                        
12 13764 เด็กชายหัสดินทร์ เคี่ยมคม มัธยม2/6                                        
13 13783 เด็กชายกิตตินันท์ แก้วทุย มัธยม2/7                                        
14 13788 เด็กชายเตโช โหลภักดี มัธยม2/7                                        
15 13789 เด็กชายธิติเดช ปัดชาเขียว มัธยม2/7                                        
16 13799 เด็กชายวสิษฐ์พล สังฆจันทร์ มัธยม2/7                                        
17 13801 เด็กชายศุภวัฒน์ เต็มส้ม มัธยม2/20