ข้อมูลกิจกรรม คำคม

คำคม

ที่ปรึกษา:วิชชุฎา คำนนท์         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 12996 เด็กหญิงชลดา ชาเสน มัธยม3/1                                        
2 13004 เด็กหญิงปาณิสรา แนวโอโล มัธยม3/1                                        
3 13007 เด็กหญิงวราภรณ์ แคนชัยภูมิ มัธยม3/1                                        
4 13010 เด็กหญิงวาสนา ชาติประยูร มัธยม3/1                                        
5 13049 เด็กหญิงอรสา สิงห์สถิตย์ มัธยม3/7                                        
6 13063 เด็กหญิงกมลชนก ผ่องสามสวน มัธยม3/3                                        
7 13065 เด็กหญิงกันติยา หัสโรค์ มัธยม3/3                                        
8 13067 เด็กหญิงกุลธิดา ศรีนอก มัธยม3/3                                        
9 13068 เด็กหญิงกุสาวดี ชัยต่างหน มัธยม3/7                                        
10 13074 นางสาวนภาศิริ อินทร์เทียม มัธยม3/1                                        
11 13082 เด็กหญิงมณีรัตน์ ป้อมสุวรรณ์ มัธยม3/3                                        
12 13085 เด็กหญิงวรดา ชำนาญ มัธยม3/3                                        
13 13089 เด็กหญิงสุพรรนิตา เข็มภูเขียว มัธยม3/3                                        
14 13211 เด็กชายชาญณรงค์ สุริยันต์ มัธยม3/7                                        
15 13226 เด็กหญิงชนิสรา ก่อกำลัง มัธยม3/7                                        
16 13229 เด็กหญิงนัฐภรณ์ นามพิมล มัธยม3/7                                        
17 13230 เด็กหญิงณัฐริกา ผานิล มัธยม3/7                                        
18 13231 เด็กหญิงตรีทิพย์นภา โชคบัณฑิต มัธยม3/7                                        
19 13232 เด็กหญิงธิญาดา คามตะสิลา มัธยม3/7                                        
20 13241 เด็กหญิงเมธาวดี ภิญโญทรัพย์ มัธยม3/3                                        
21 13247 เด็กหญิงสกุลรัตน์ พงษ์สระพัง มัธยม3/7                                        
22 13248 เด็กหญิงสุชาวดี พลเชียงสา มัธยม3/7