ข้อมูลกิจกรรม YC เพื่อนที่ปรึกษา

YC เพื่อนที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา:ณัฐพงศ์ สีนา         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13782 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ บุตรแสง มัธยม1/6