ข้อมูลกิจกรรม

ที่ปรึกษา:         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13006 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา สวัสดี มัธยม3/7                                        
2 13224 เด็กหญิงจิดาภา ผลวิลัย มัธยม3/7                                        
3 13235 นางสาวบัวชมพู บริสุทธิ์ มัธยม3/7                                        
4 13239 เด็กหญิงพัชราภา ขุนศิริ มัธยม3/7                                        
5 13249 เด็กหญิงอรพรรณ เชื้อสระพัง มัธยม3/7                                        
6 13300 เด็กชายพสิษฐ์ สอนทุย มัธยม3/1                                        
7 13302 เด็กชายภูวนาจ แซ่ลิ้ม มัธยม3/1                                        
8 13779 เด็กชายสิทธิชัย ช่างคำ มัธยม2/6                                        
9 13766 เด็กหญิงปิยะภรณ์ ตอนสันเทียะ มัธยม2/6                                        
10 13767 เด็กหญิงพิชชาอร อินประสพ มัธยม2/6                                        
11 13768 เด็กหญิงขวัญชนก นารีรักษ์ มัธยม2/6                                        
12 13771 เด็กหญิงชุตินันท์ ทองดี มัธยม2/6                                        
13 13773 เด็กหญิงธัญชนก เชาวันดี มัธยม2/6                                        
14 13775 เด็กหญิงธิดารัตน์ ดิษฐเนตร มัธยม2/6