ข้อมูลกิจกรรม

ที่ปรึกษา:         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13021 เด็กชายปิติ ดิลกลาภ มัธยม3/2                                        
2 13024 เด็กชายพลวิทย์ ทองดี มัธยม3/2                                        
3 13032 นายอิทธิพล พรมหงษ์ มัธยม3/2                                        
4 13054 เด็กชายธีรศักดิ์ ผานาค มัธยม3/4                                        
5 13062 เด็กชายเอกรินทร์ อนันเต่า มัธยม3/4                                        
6 13069 นางสาวจารุวรรณ ชิดนอก มัธยม3/3                                        
7 13078 เด็กหญิงพรนิภา พงษ์สระพัง มัธยม3/3                                        
8 13095 เด็กชายเกรียงศักดิ์ กาญจนะภัตน์ มัธยม3/4                                        
9 13101 เด็กชายธีรภัทร คำพันธ์ มัธยม3/4                                        
10 13103 นายนพพล พั้ววงค์ มัธยม3/4                                        
11 13104 เด็กชายนิติกร เชื่อสีดา มัธยม3/4                                        
12 13105 เด็กชายนุภากร ละลี มัธยม3/4                                        
13 13109 เด็กชายแรกขวัญ นาคคำ มัธยม3/4                                        
14 13112 เด็กชายสิรวิชญ์ หมั่นจิตร มัธยม3/10                                        
15 13123 นายภูริภัทร์ บำรุงภักดิ์ มัธยม3/4