ข้อมูลกิจกรรม สื่อวิทย์คิดทำ

สื่อวิทย์คิดทำ

ที่ปรึกษา:วิยะนุช แก้วตา   วิสาขะ เยือกเย็น      
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13163 เด็กหญิงปาณิสรา ชาลีเขียว มัธยม3/5                                        
2 13166 เด็กหญิงรัตนาวลี ประจวบแท่น มัธยม3/5