ข้อมูลกิจกรรม ตะกร้อเพื่อชีวิต

ตะกร้อเพื่อชีวิต

ที่ปรึกษา:สรศักดิ์ เดชโนนสังข์         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13095 เด็กชายเกรียงศักดิ์ กาญจนะภัตน์ มัธยม3/4                                        
2 13101 เด็กชายธีรภัทร คำพันธ์ มัธยม3/4                                        
3 13112 เด็กชายสิรวิชญ์ หมั่นจิตร มัธยม3/4                                        
4 13191 เด็กชายสมพร ชำนาญ มัธยม3/6                                        
5 13591 เด็กชายตรีวิทย์ ป้อมสุวรรณ มัธยม1/2                                        
6 13652 เด็กหญิงจิราพร จงจิตชอบ มัธยม1/3                                        
7 13718 เด็กชายวิชชากร เหินชัย มัธยม1/5                                        
8 13758 เด็กชายวรชิต ฐานะมั่น มัธยม1/6                                        
9 13759 เด็กชายวัชรศักดิ์ คร้ามกลาง มัธยม1/6                                        
10 13769 เด็กหญิงจินดาพร เจ๊กนอก มัธยม1/6                                        
11 13778 เด็กหญิงศิริกัญญา นิลบรรพต มัธยม1/6                                        
12 13787 เด็กชายณภัทร ถางสูงเนิน มัธยม1/7