ข้อมูลกิจกรรม นาฏศิลป์

นาฏศิลป์

ที่ปรึกษา:พรนภา ผาจ้ำ         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13200 เด็กหญิงประภาวรินทร์ โนนวังชัย มัธยม3/6                                        
2 13204 เด็กหญิงสุวรรณศรี ภักดีเจริญ มัธยม3/6                                        
3 13228 เด็กหญิงณฐลักษณ์ เพียรชัยภูมิ มัธยม3/7                                        
4 13233 นางสาวธีริศรา พันธ์สิงห์ มัธยม3/3                                        
5 13313 เด็กหญิงชุติมา ทุมโคตร มัธยม2/7                                        
6 13321 เด็กชายกฤษดา ลีเจ้ยวาระ มัธยม2/2                                        
7 13344 เด็กหญิงศิริพร ถานคร มัธยม2/2                                        
8 13404 เด็กหญิงตีรณา เยิมสูงเนิน มัธยม2/4                                        
9 13434 เด็กหญิงตวิษา เยิมสูงเนิน มัธยม2/4                                        
10 13486 เด็กหญิงปนัดดา โพธิศรีแก้ว มัธยม2/7                                        
11 13649 เด็กหญิงกันยาพร นิคมเรืองฤทธิ์ มัธยม1/3                                        
12 13659 เด็กหญิงพัทธิญา สอนภักดิ์ มัธยม1/3                                        
13 13726 เด็กชายกัลปังหา บับภาศรี มัธยม1/5                                        
14 13729 เด็กหญิงชญานิศ พงษ์สระพัง มัธยม1/5                                        
15 13742 เด็กหญิงอติมา ประจำเมือง มัธยม1/5                                        
16 13774 เด็กหญิงธิดา สอนทุย มัธยม1/6                                        
17 13786 เด็กชายชยพล พลธานี มัธยม1/7                                        
18 13791 เด็กชายบรรจง สุนาโท มัธยม1/7                                        
19 13792 เด็กชายบุรัสกร ภิญโญภาพ มัธยม1/7                                        
20 13794 เด็กชายพงษ์ดนัย สีทา มัธยม1/7