ข้อมูลกิจกรรม ยกน้ำหนัก

ยกน้ำหนัก

ที่ปรึกษา:สิงหะ ปิ่นวิเศษ         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13486 เด็กหญิงปนัดดา โพธิศรีแก้ว มัธยม2/7                                        
2 12892 นายอภินันท์ พรรธนประเทศ มัธยม4/4                                        
3 12893 นายอภิวัฒน์ สมพงษ์ มัธยม4/4                                        
4 12691 นางสาวจรัญญา นุ่มขุนทด มัธยม4/4                                        
5 13845 นางสาวอรไพลิน จำปากอง มัธยม4/4                                        
6 13846 นางสาวสุนิสา น้อยนิล มัธยม4/4                                        
7 13848 นางสาวศศิชา ตั้งถิ่น มัธยม4/4                                        
8 13850 นางสาวธิดารัตน์ จินาที มัธยม4/4                                        
9 13851 นางสาวเกศกนก ดิลกลาภ มัธยม4/4