ข้อมูลกิจกรรม ศิลป์สร้างสรรค์

ศิลป์สร้างสรรค์

ที่ปรึกษา:ฤทธิชัย มาปัสสาเดชากุล         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13095 เด็กชายเกรียงศักดิ์ กาญจนะภัตน์ มัธยม3/4                                        
2 13101 เด็กชายธีรภัทร คำพันธ์ มัธยม3/4                                        
3 13112 เด็กชายสิรวิชญ์ หมั่นจิตร มัธยม3/4                                        
4 13338 เด็กชายอาทิตย์ วิชัยยา มัธยม2/2                                        
5 13690 เด็กหญิงจุฑามณี กระพันธ์เขียว มัธยม1/4                                        
6 13697 เด็กหญิงปพิชญา บัวเย็น มัธยม1/4                                        
7 13704 เด็กหญิงสุนันทา กองเพชร มัธยม1/4