ข้อมูลกิจกรรม สำนวนสุภาษิต

สำนวนสุภาษิต

ที่ปรึกษา:วีระดา นาอุดม   ณัฐชยา สำราญทิพย์      
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13047 เด็กหญิงสุภาดา สิงขรเขียว มัธยม3/7                                        
2 13100 นายณัฐวุฒิ ศิลามาตร มัธยม3/4                                        
3 13115 เด็กหญิงชลิดา พลเดชา มัธยม3/7                                        
4 13116 เด็กหญิงช่อผกา พันธ์วงษ์ มัธยม3/4                                        
5 13117 เด็กหญิงโชติกา ชำนาญพล มัธยม3/4                                        
6 13121 เด็กหญิงพัชพรวรรณ พัชรชำนาญพล มัธยม3/4                                        
7 13124 เด็กหญิงมุทิตา ไกรยะวงศ์ มัธยม3/4                                        
8 13127 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย ศรเศษ มัธยม3/4                                        
9 13129 เด็กหญิงอนัญญา เฟื่องฟู มัธยม3/4                                        
10 13154 เด็กหญิงกนกวรรณ เสนปอภาร มัธยม3/5                                        
11 13157 เด็กหญิงจุฑารัตน์ ชมไชย มัธยม3/5                                        
12 13160 เด็กหญิงนันทิชา ประเสริฐสังข์ มัธยม3/5                                        
13 13162 เด็กหญิงนิศารัตน์ ทวงค์เงิน มัธยม3/5                                        
14 13167 เด็กหญิงฟ้าคำ เขียวมี มัธยม3/5                                        
15 13521 เด็กหญิงนงค์นภัส เดชสม มัธยม3/5