ข้อมูลกิจกรรม กีฬาและนันทนาการ

กีฬาและนันทนาการ

ที่ปรึกษา:สุธี โคตรศรี         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13050 เด็กชายกฤษณพงศ์ บุรัศมี มัธยม3/3                                        
2 13052 เด็กชายเจษฎา พรมลา มัธยม3/3                                        
3 13053 เด็กชายธนภัทร พงษ์สระพัง มัธยม3/3                                        
4 13056 เด็กชายพงศ์พัฒน์ วงศ์ชมภู มัธยม3/3                                        
5 13059 เด็กชายสหรัฐ นิลยอง มัธยม3/3                                        
6 13133 เด็กชายชนมภูมิ ข่าขันมาลี มัธยม3/5                                        
7 13136 เด็กชายทศพล จันทร์ลี มัธยม3/5                                        
8 13139 เด็กชายพิชัยวุฒิ โชคบัณฑิต มัธยม3/5                                        
9 13143 เด็กชายเลิศนรา อนันเต่า มัธยม3/5                                        
10 13144 เด็กชายสายฟ้า สวัสดิ์ศรี มัธยม3/5                                        
11 13159 นางสาวธนวรรณ มอบกระโทก มัธยม3/5                                        
12 13161 เด็กหญิงนิตรดา ก้านแก้ว มัธยม3/5                                        
13 13168 เด็กหญิงอรัญญาพร การถาง มัธยม3/5                                        
14 13271 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีทอง มัธยม3/5                                        
15 13173 เด็กชายคุณาวุฒิ สีใส มัธยม3/6                                        
16 13174 เด็กชายจตุรงศ์ เมืองดู่ มัธยม3/6                                        
17 13183 เด็กชายพิศิฏฐ์ ผมเงิน มัธยม3/6                                        
18 13185 เด็กชายวรพล บัวทะลาด มัธยม3/6                                        
19 13189 เด็กชายศตนันท์ แผ่นเงิน มัธยม3/6                                        
20 13192 เด็กชายอนุวัฒน์ พลนิกาย มัธยม3/6                                        
21 13208 เด็กชายกิตติชัย วรรณดร มัธยม3/3                                        
22 13209 เด็กชายชัยนุวัฒน์ ผามะณี มัธยม3/3                                        
23 13210 เด็กชายชัยภูมิ เหล็กสกุล มัธยม3/3                                        
24 13216 เด็กชายธนาธิป พลนิกาย มัธยม3/3                                        
25 13217 เด็กชายนรากร ผลมาตย์ มัธยม3/3