ข้อมูลกิจกรรม

ที่ปรึกษา:         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13049 เด็กหญิงอรสา สิงห์สถิตย์ มัธยม3/7                                        
2 13068 เด็กหญิงกุสาวดี ชัยต่างหน มัธยม3/7                                        
3 13157 เด็กหญิงจุฑารัตน์ ชมไชย มัธยม3/5                                        
4 13162 เด็กหญิงนิศารัตน์ ทวงค์เงิน มัธยม3/5                                        
5 13164 เด็กหญิงพรทิพย์ ทวีแก้ว มัธยม3/5                                        
6 13167 เด็กหญิงฟ้าคำ เขียวมี มัธยม3/5                                        
7 13211 เด็กชายชาญณรงค์ สุริยันต์ มัธยม3/7                                        
8 13226 เด็กหญิงชนิสรา ก่อกำลัง มัธยม3/7                                        
9 13229 เด็กหญิงนัฐภรณ์ นามพิมล มัธยม3/7                                        
10 13230 เด็กหญิงณัฐริกา ผานิล มัธยม3/7                                        
11 13231 เด็กหญิงตรีทิพย์นภา โชคบัณฑิต มัธยม3/7                                        
12 13232 เด็กหญิงธิญาดา คามตะสิลา มัธยม3/7                                        
13 13247 เด็กหญิงสกุลรัตน์ พงษ์สระพัง มัธยม3/7                                        
14 13248 เด็กหญิงสุชาวดี พลเชียงสา มัธยม3/7                                        
15 13521 เด็กหญิงนงค์นภัส เดชสม มัธยม3/5                                        
16 13552 เด็กชายธนกร ฉิมจารย์ มัธยม2/1                                        
17 13588 เด็กชายกิตติ แพงภูงา มัธยม2/2                                        
18 13601 เด็กชายสรยุทธ เริงสุข มัธยม2/2