ข้อมูลกิจกรรม กระดาษแสนกล

กระดาษแสนกล

ที่ปรึกษา:ปวีร์ทิชา บ่วงนาวา   พัชรากร ธรรมวงษา      
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13014 เด็กชายชาญชัย ป้อมสุวรรณ มัธยม3/2                                        
2 13037 เด็กหญิงฆัมพร ช่างหล่อ มัธยม3/2                                        
3 13043 เด็กหญิงรัตพร ผ่องสนาม มัธยม3/2                                        
4 13046 เด็กหญิงสุพรรณปัฎ เหลืองทอง มัธยม3/2                                        
5 13114 เด็กหญิงเจนจิราพร บุตรโคตร มัธยม3/4                                        
6 13125 เด็กหญิงวิภาวี เที่ยงแก้ว มัธยม3/4                                        
7 13128 เด็กหญิงอนงค์ทิพย์ แดงน้อย มัธยม3/4                                        
8 13130 เด็กหญิงอรทัย พรแสน มัธยม3/4                                        
9 13178 เด็กชายธนวัฒน์ แสงสว่าง มัธยม3/6                                        
10 13199 เด็กหญิงบุญณิศา มุขขุนทด มัธยม3/6                                        
11 13206 เด็กหญิงอัจฉราพรรณ นามสิงห์ มัธยม3/6                                        
12 13522 เด็กหญิงอุทุมพร โชคบัณฑิต มัธยม3/2