ข้อมูลกิจกรรม สองภาษาผ่านเซียมซี

สองภาษาผ่านเซียมซี

ที่ปรึกษา:ปวีร์ทิชา บ่วงนาวา         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13014 เด็กชายชาญชัย ป้อมสุวรรณ มัธยม3/2                                        
2 13037 เด็กหญิงฆัมพร ช่างหล่อ มัธยม3/2                                        
3 13043 เด็กหญิงรัตพร ผ่องสนาม มัธยม3/2                                        
4 13046 เด็กหญิงสุพรรณปัฎ เหลืองทอง มัธยม3/2                                        
5 13159 นางสาวธนวรรณ มอบกระโทก มัธยม3/5                                        
6 13161 เด็กหญิงนิตรดา ก้านแก้ว มัธยม3/5                                        
7 13163 เด็กหญิงปาณิสรา ชาลีเขียว มัธยม3/5                                        
8 13168 เด็กหญิงอรัญญาพร การถาง มัธยม3/5                                        
9 13178 เด็กชายธนวัฒน์ แสงสว่าง มัธยม3/6                                        
10 13199 เด็กหญิงบุญณิศา มุขขุนทด มัธยม3/6                                        
11 13206 เด็กหญิงอัจฉราพรรณ นามสิงห์ มัธยม3/6                                        
12 13307 เด็กหญิงกนกพร พลนิกร มัธยม2/7                                        
13 13309 เด็กหญิงจิราพัชร ปัดชาเขียว มัธยม2/7                                        
14 13347 เด็กหญิงสิริยากร ดีพรม มัธยม2/7                                        
15 13522 เด็กหญิงอุทุมพร โชคบัณฑิต มัธยม3/2                                        
16 13611 เด็กหญิงเทวิกา นิลยอง มัธยม1/2                                        
17 13619 เด็กหญิงพัชราภา เปรมประโยชน์ มัธยม1/2                                        
18 13650 เด็กหญิงขวัญฤทัย ประจันนวล มัธยม1/3                                        
19 13657 เด็กหญิงประกาวเดือน พิมพ์เสน มัธยม1/3                                        
20 13692 เด็กหญิงชุตินันท์ ปินะกาพัง มัธยม1/4                                        
21 13740 เด็กหญิงวนิดา โชคบัณฑิต มัธยม1/5                                        
22 13806 เด็กหญิงธนัชพร ชัยหารี มัธยม1/7                                        
23 13544 เด็กหญิงอัญชิสา อินทะปัญญา มัธยม2/7