ข้อมูลกิจกรรม

ที่ปรึกษา:         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13035 เด็กหญิงกานติมา ทาบิดา มัธยม3/2                                        
2 13040 เด็กหญิงเปรมปรียา ศิลาเกษ มัธยม3/2                                        
3 13044 เด็กหญิงวิภา เวียงสิทธิ์ มัธยม3/2                                        
4 13045 เด็กหญิงสุธิดา ผ่องสนาม มัธยม3/2                                        
5 13034 เด็กหญิงกันติมา เกลี้ยงพร้อม มัธยม3/2                                        
6 13545 เด็กหญิงสุวรรณี ศุภษร มัธยม3/2