ข้อมูลกิจกรรม

ที่ปรึกษา:         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13688 เด็กหญิงขวัญจิรา บุญหรรษา มัธยม2/4                                        
2 13695 เด็กหญิงณัฐวรรณ นิลบรรพต มัธยม2/4                                        
3 13701 เด็กหญิงพิมพ์ชนก พิบูรณ์ มัธยม2/4                                        
4 13749 เด็กชายธารา สิงห์สถิตย์ มัธยม2/6                                        
5 13762 เด็กชายศุภวิชญ์ เซี่ยงอึ๋ง มัธยม2/6