ข้อมูลกิจกรรม ก้าวคนละก้าว

ก้าวคนละก้าว

ที่ปรึกษา:ธานี ปิยะวรากร         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13050 เด็กชายกฤษณพงศ์ บุรัศมี มัธยม3/3                                        
2 13052 เด็กชายเจษฎา พรมลา มัธยม3/3                                        
3 13056 เด็กชายพงศ์พัฒน์ วงศ์ชมภู มัธยม3/3                                        
4 13059 เด็กชายสหรัฐ นิลยอง มัธยม3/3                                        
5 13100 นายณัฐวุฒิ ศิลามาตร มัธยม3/4                                        
6 13116 เด็กหญิงช่อผกา พันธ์วงษ์ มัธยม3/4                                        
7 13117 เด็กหญิงโชติกา ชำนาญพล มัธยม3/4                                        
8 13121 เด็กหญิงพัชพรวรรณ พัชรชำนาญพล มัธยม3/4                                        
9 13124 เด็กหญิงมุทิตา ไกรยะวงศ์ มัธยม3/4                                        
10 13127 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย ศรเศษ มัธยม3/4                                        
11 13129 เด็กหญิงอนัญญา เฟื่องฟู มัธยม3/4                                        
12 13132 เด็กชายคณิน นิลไสล มัธยม3/5                                        
13 13133 เด็กชายชนมภูมิ ข่าขันมาลี มัธยม3/5                                        
14 13136 เด็กชายทศพล จันทร์ลี มัธยม3/5                                        
15 13143 เด็กชายเลิศนรา อนันเต่า มัธยม3/5                                        
16 13144 เด็กชายสายฟ้า สวัสดิ์ศรี มัธยม3/5                                        
17 13146 เด็กชายสุเทพ แสนเรียน มัธยม3/5                                        
18 13149 เด็กชายอนุวัฒน์ กุดแสน มัธยม3/5                                        
19 13151 เด็กชายอรรถพล ชาลีวรรณ มัธยม3/5                                        
20 13152 เด็กชายอิทธิชัย ประจำเมือง มัธยม3/5                                        
21 13153 เด็กชายอิศม์เดช แผ่นผา มัธยม3/5                                        
22 13176 เด็กชายณัฐพันธ์ ข่าทิพย์พาที มัธยม3/6                                        
23 13208 เด็กชายกิตติชัย วรรณดร มัธยม3/3                                        
24 13209 เด็กชายชัยนุวัฒน์ ผามะณี มัธยม3/3                                        
25 13186 เด็กชายวราพล ภาสดา มัธยม3/6