ข้อมูลกิจกรรม ตัดต่อวีดีโอ

ตัดต่อวีดีโอ

ที่ปรึกษา:ประสิทธิ์พร นิลสิงห์ขรณ์         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13015 เด็กชายชินกร ใจภักดิ์ มัธยม3/7                                        
2 13032 นายอิทธิพล พรมหงษ์ มัธยม3/2                                        
3 13170 เด็กชายกรเวก ตรีพัฒน์ มัธยม3/7                                        
4 13177 เด็กชายธนภูมิ หนูปี มัธยม3/6                                        
5 13210 เด็กชายชัยภูมิ เหล็กสกุล มัธยม3/3                                        
6 13213 เด็กชายณัฐเศรษฐ์ วิชาเกวียน มัธยม3/7                                        
7 13215 เด็กชายตะวัน จันทร์ชัย มัธยม3/7                                        
8 13217 เด็กชายนรากร ผลมาตย์ มัธยม3/3                                        
9 13218 เด็กชายภูรินท์ สมตัว มัธยม3/3                                        
10 13219 เด็กชายสุเมธ ผลสนอง มัธยม3/7                                        
11 13539 เด็กชายพีระพล ศรีลางค์ มัธยม3/6