ข้อมูลกิจกรรม โฮมรูม

โฮมรูม

ที่ปรึกษา:ปรัชญา ยาตาแสง         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13352 เด็กชายกฤษณะ คำจันทร์วงค์ มัธยม3/6                                        
2 13353 เด็กชายจักรพงศ์ บุญป้อง มัธยม3/6                                        
3 13356 เด็กชายตรีเทพ ชำนาญไพร มัธยม3/6                                        
4 13361 เด็กชายประกฤษฎิ์ อย่างสวย มัธยม3/6                                        
5 13364 เด็กชายรัฐภูมิ แก้ววิไล มัธยม3/6                                        
6 13367 เด็กชายอนาวิล หงษาชุม มัธยม3/6                                        
7 13444 เด็กชายกิตติศักดิ์ ประชามอญ มัธยม3/6                                        
8 13446 เด็กชายชิษนุพงศ์ โชคบัณฑิต มัธยม3/6                                        
9 13447 เด็กชายนนทวัฒน์ โสชาลี มัธยม3/6                                        
10 13448 เด็กชายนพพร อนุพันธุ์ มัธยม3/6                                        
11 13450 เด็กชายพัฒนาการณ์ เปรมประโยชน์ มัธยม3/6                                        
12 13452 เด็กชายพีรพัชร เพียรมานะเจริญ มัธยม3/6                                        
13 13453 เด็กชายภูวนาท ภาษาสุข มัธยม3/6                                        
14 13454 เด็กชายรัฐภูมิ พลม่วง มัธยม3/6                                        
15 13455 เด็กชายวชิรพงศ์ ขาวผ่วน มัธยม3/6                                        
16 13456 เด็กชายวานุพงธ์ ชำนาญ มัธยม3/6                                        
17 13458 เด็กชายวุฒิชัย วะสารชัย มัธยม3/20                                        
18 13459 เด็กชายศราวุฒิ มุนนท์ มัธยม3/6                                        
19 13467 เด็กชายภาณุวิชญ์ หาญกุดเลาะ มัธยม3/6                                        
20 13464 เด็กหญิงพรทิพย์ ประโยชน์มี มัธยม3/20                                        
21 13465 เด็กหญิงพรไพลิน ผลภิญโญ มัธยม3/10                                        
22 13466 เด็กหญิงพิมพ์ผกา กิ่งอุทา มัธยม3/20                                        
23 13468 เด็กหญิงลลิตา ชำนาญ มัธยม3/6                                        
24 13469 เด็กหญิงวิภาพร พงษ์สระพัง มัธยม3/6                                        
25 13470 เด็กหญิงศิริรัตน์ ช่างคำ มัธยม3/6                                        
26 13472 เด็กหญิงอริสรา จันทร์ดาสี มัธยม3/6                                        
27 13519 เด็กชายพิธีกร พลนิกาย มัธยม3/6                                        
28 13476 เด็กชายพชร วุฒิธารากุล มัธยม3/6