ข้อมูลกิจกรรม Kid Bright 2

Kid Bright 2

ที่ปรึกษา:องค์อาจ บำรุงสุข         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 12998 เด็กหญิงธิติยาพร พลนิกร มัธยม3/7                                        
2 13156 เด็กหญิงจรรยารักษ์ ทีดี มัธยม3/7                                        
3 13222 เด็กหญิงขวัญชนก ธรรมศิลป์ มัธยม3/7                                        
4 13227 เด็กหญิงฐิติยารัตน์ ผลมาตย์ มัธยม3/7                                        
5 13234 เด็กหญิงนราพร ทองดี มัธยม3/7                                        
6 13237 เด็กหญิงปิยรัตน์ พระรักษา มัธยม3/7                                        
7 13244 เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ผลทับทิม มัธยม3/7                                        
8 13636 เด็กชายนิติภูมิ อ่อนแพง มัธยม1/3                                        
9 13648 เด็กชายสุรศาสตร์ จันทะกัลยา มัธยม1/3                                        
10 13797 เด็กชายวายุ เวียงคำ มัธยม1/7                                        
11 13802 เด็กชายอภิรักษ์ ภิญโญโชค มัธยม1/7