ข้อมูลกิจกรรม DIY งานฝีมือ

DIY งานฝีมือ

ที่ปรึกษา:ณัฏฐนันท์ กาญจนสุวรรณ         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13730 เด็กหญิงณัฐสุดา ภูวงค์ มัธยม1/5                                        
2 13731 เด็กหญิงทิพย์ญาดา ปาสาติ มัธยม1/5                                        
3 13732 เด็กหญิงธมลวรรณ ชำนาญ มัธยม1/5                                        
4 13737 เด็กหญิงพรชิตา ชำนาญ มัธยม1/5                                        
5 13739 เด็กหญิงวทันยา ลวนสมบัติ มัธยม1/5