ข้อมูลกิจกรรม KidBright 2

KidBright 2

ที่ปรึกษา:สุธากรณ์ ชาติเสนา   องค์อาจ บำรุงสุข      
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13093 เด็กชายกฤษฎา อนันเต่า มัธยม3/4                                        
2 13096 นายจักรพันธุ์ คนองมาก มัธยม3/4                                        
3 13106 เด็กชายปฏิภาณ เจริญธรรม มัธยม3/4                                        
4 13140 เด็กชายพีรวัฒน์ แก้วสีแดง มัธยม3/5                                        
5 13145 เด็กชายสิทธิชัย อิ่มเพิ่มสุข มัธยม3/5                                        
6 13171 เด็กชายขจรเดช เนตรอุบล มัธยม3/6                                        
7 13409 เด็กหญิงวิไรพร สองศรี มัธยม2/4                                        
8 13410 เด็กหญิงศราศิณี อ่อนสี มัธยม2/4                                        
9 13471 เด็กหญิงสุนิสา บุญประเสริฐ มัธยม2/3                                        
10 13501 เด็กหญิงหยกผกา โชคบัณฑิต มัธยม2/3