ข้อมูลกิจกรรม หุ่นยนต์บังคับมือพื้นฐาน 1

หุ่นยนต์บังคับมือพื้นฐาน 1

ที่ปรึกษา:สุธากรณ์ ชาติเสนา         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 12972 เด็กชายกิตติพัทธ์ ไพรสิงห์ มัธยม3/1                                        
2 12981 เด็กชายปองคุณ บุญสนิท มัธยม3/1                                        
3 12984 เด็กชายรพีพันธ์ โชคบัณฑิต มัธยม3/1                                        
4 12988 เด็กชายวีรภัทร ผาแก้ว มัธยม3/1                                        
5 12992 เด็กชายอนุชา นุสีหา มัธยม3/1                                        
6 12994 เด็กชายอิทธิพัทธ์ ประชามอญ มัธยม3/1                                        
7 13016 เด็กชายณัฐวัตร แก้ววันดี มัธยม3/2                                        
8 13093 เด็กชายกฤษฎา อนันเต่า มัธยม3/4                                        
9 13096 นายจักรพันธุ์ คนองมาก มัธยม3/4                                        
10 13106 เด็กชายปฏิภาณ เจริญธรรม มัธยม3/4                                        
11 13140 เด็กชายพีรวัฒน์ แก้วสีแดง มัธยม3/5                                        
12 13145 เด็กชายสิทธิชัย อิ่มเพิ่มสุข มัธยม3/5                                        
13 13171 เด็กชายขจรเดช เนตรอุบล มัธยม3/6                                        
14 13314 เด็กหญิงธันยพร สีขวา มัธยม2/1                                        
15 13318 เด็กหญิงปณิตา เทือกอุด มัธยม2/1                                        
16 13373 เด็กหญิงนัฐวรรณ แชชัยภูมิ มัธยม2/1                                        
17 13376 เด็กหญิงวิวรรณดา ชีวะเสรี มัธยม2/1                                        
18 13377 เด็กหญิงศณิษา เฟื่องฟู มัธยม2/3                                        
19 13379 เด็กหญิงสุชาดา เหล็กศรี มัธยม2/3                                        
20 13380 เด็กหญิงสุพรรณษา แสนขยัน มัธยม2/1                                        
21 13381 เด็กหญิงสุภาพร ล้านภูเขียว มัธยม2/1                                        
22 13394 เด็กชายราชวรรษ ไชยสลี มัธยม2/3                                        
23 13629 เด็กชายเกษมศักดิ์ ฝันกลาง มัธยม1/3