ข้อมูลกิจกรรม

ที่ปรึกษา:         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13015 เด็กชายชินกร ใจภักดิ์ มัธยม3/7                                        
2 13070 เด็กหญิงญาดา โคประโดน มัธยม3/7                                        
3 13077 เด็กหญิงพรณัชชา ชำนาญ มัธยม3/3                                        
4 13087 เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศิลารักษ์ มัธยม3/7                                        
5 13098 เด็กชายณรงค์กร สิงห์สถิตย์ มัธยม3/4                                        
6 13099 เด็กชายณัฐชา รวยสง่า มัธยม3/4                                        
7 13107 เด็กชายพีรณัย ตลอดไธสง มัธยม3/4                                        
8 13108 เด็กชายยศกร ผานิล มัธยม3/4                                        
9 13113 นายอธิป ชำนาญ มัธยม3/4                                        
10 13122 เด็กหญิงพัชรินทร์ โชคบัณฑิต มัธยม3/7                                        
11 13128 เด็กหญิงอนงค์ทิพย์ แดงน้อย มัธยม3/4                                        
12 13130 เด็กหญิงอรทัย พรแสน มัธยม3/4                                        
13 13177 เด็กชายธนภูมิ หนูปี มัธยม3/6                                        
14 13219 เด็กชายสุเมธ ผลสนอง มัธยม3/7                                        
15 13246 เด็กหญิงศุภิสรา ฝอยวารี มัธยม3/7                                        
16 13539 เด็กชายพีระพล ศรีลางค์ มัธยม3/6                                        
17 13548 เด็กชายเจษฎา ปานวิเศษ มัธยม2/1                                        
18 13817 เด็กหญิงวริครา ภูแช่มโชติ มัธยม2/7