ข้อมูลกิจกรรม A-math หมากล้อม คิดเลขแบบอินเดีย

A-math หมากล้อม คิดเลขแบบอินเดีย

ที่ปรึกษา:วาสนา ประภาษี         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 12998 เด็กหญิงธิติยาพร พลนิกร มัธยม3/7                                        
2 13156 เด็กหญิงจรรยารักษ์ ทีดี มัธยม3/7                                        
3 13552 เด็กชายธนกร ฉิมจารย์ มัธยม2/1                                        
4 13553 เด็กชายนฤนาท เหมือนพันธ์ มัธยม2/1                                        
5 13557 เด็กชายยศวัตน์ เอี่ยมมงคล มัธยม2/1                                        
6 13572 เด็กหญิงธนภรณ์ ประชามอญ มัธยม2/1                                        
7 13580 เด็กหญิงปานชมพู ประโยชน์มี มัธยม2/1                                        
8 13727 เด็กชายกิตติยา มีอิสระ มัธยม2/5