ข้อมูลกิจกรรม คิดเลขเร็ว

คิดเลขเร็ว

ที่ปรึกษา:อนิสรา กองศรี         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13178 เด็กชายธนวัฒน์ แสงสว่าง มัธยม3/6                                        
2 13199 เด็กหญิงบุญณิศา มุขขุนทด มัธยม3/6                                        
3 13202 เด็กหญิงวิศรุตา สีหาวัตร มัธยม3/6                                        
4 13206 เด็กหญิงอัจฉราพรรณ นามสิงห์ มัธยม3/6                                        
5 13207 นางสาวอาทิมา อุดทาคำ มัธยม3/6                                        
6 13607 เด็กหญิงกรวรรณ ผสมทรัพย์ มัธยม2/2                                        
7 13627 เด็กหญิงเอมพิกา โชคบัณฑิต มัธยม2/2                                        
8 13660 เด็กหญิงวิมลสิริ ชำนาญ มัธยม2/3                                        
9 13691 เด็กหญิงชมพูนุท กระเสียนพรมราช มัธยม2/4                                        
10 13698 เด็กหญิงปัทมาพร ชำนาญ มัธยม2/4                                        
11 13706 เด็กชายณัฐภัทร ภารการ มัธยม2/5                                        
12 13720 เด็กชายศุภกฤต โยชิดะ มัธยม2/5                                        
13 13723 เด็กชายสุทธิพงศ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ มัธยม2/5                                        
14 13728 เด็กหญิงจุฑามาศ นามสิงห์ มัธยม2/5                                        
15 13729 เด็กหญิงชญานิศ พงษ์สระพัง มัธยม2/5                                        
16 13730 เด็กหญิงณัฐสุดา ภูวงค์ มัธยม2/5                                        
17 13735 เด็กหญิงปณิตา ศิริวงค์ มัธยม2/5                                        
18 13736 เด็กหญิงปทุมทิพย์ ปัตพี มัธยม2/5                                        
19 13740 เด็กหญิงวนิดา โชคบัณฑิต มัธยม2/5                                        
20 13798 เด็กชายวิศรุต คงเมือง มัธยม2/7