ข้อมูลกิจกรรม สนุกกับของเล่นวิทยาศาสตร์

สนุกกับของเล่นวิทยาศาสตร์

ที่ปรึกษา:ชัยนุวัฒน์ โชคบัณฑิต         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13006 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา สวัสดี มัธยม3/7                                        
2 13049 เด็กหญิงอรสา สิงห์สถิตย์ มัธยม3/7                                        
3 13068 เด็กหญิงกุสาวดี ชัยต่างหน มัธยม3/7                                        
4 13211 เด็กชายชาญณรงค์ สุริยันต์ มัธยม3/7                                        
5 13224 เด็กหญิงจิดาภา ผลวิลัย มัธยม3/7                                        
6 13226 เด็กหญิงชนิสรา ก่อกำลัง มัธยม3/7                                        
7 13229 เด็กหญิงนัฐภรณ์ นามพิมล มัธยม3/7                                        
8 13230 เด็กหญิงณัฐริกา ผานิล มัธยม3/7                                        
9 13231 เด็กหญิงตรีทิพย์นภา โชคบัณฑิต มัธยม3/7                                        
10 13232 เด็กหญิงธิญาดา คามตะสิลา มัธยม3/7                                        
11 13235 นางสาวบัวชมพู บริสุทธิ์ มัธยม3/7                                        
12 13239 เด็กหญิงพัชราภา ขุนศิริ มัธยม3/7                                        
13 13247 เด็กหญิงสกุลรัตน์ พงษ์สระพัง มัธยม3/7                                        
14 13248 เด็กหญิงสุชาวดี พลเชียงสา มัธยม3/7                                        
15 13249 เด็กหญิงอรพรรณ เชื้อสระพัง มัธยม3/7                                        
16 13406 เด็กหญิงปณิดา ปัดถาวะเร มัธยม3/4                                        
17 13407 เด็กหญิงมลรัตดา โจภูเขียว มัธยม3/4                                        
18 13409 เด็กหญิงวิไรพร สองศรี มัธยม3/4                                        
19 13410 เด็กหญิงศราศิณี อ่อนสี มัธยม3/4                                        
20 13413 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ บุญสุขา มัธยม3/4                                        
21 13588 เด็กชายกิตติ แพงภูงา มัธยม2/2                                        
22 13592 เด็กชายเทพชนะ ตอพรหม มัธยม2/2                                        
23 13598 เด็กชายรัฐภูมิ ศิริปี มัธยม2/2                                        
24 13601 เด็กชายสรยุทธ เริงสุข มัธยม2/2                                        
25 13602 เด็กชายสุววงษ์ แสงฝ้าย มัธยม2/2