ข้อมูลกิจกรรม เกมคณิตออนไลน์

เกมคณิตออนไลน์

ที่ปรึกษา:ขุนพล ดีหามแห   ภัสนียา มารอด      
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 12972 เด็กชายกิตติพัทธ์ ไพรสิงห์ มัธยม3/1                                        
2 12974 เด็กชายชิษณุพงศ์ แป๊ะกลาง มัธยม3/1                                        
3 12975 เด็กชายฐิติวัฒน์ สมยอ มัธยม3/1                                        
4 12981 เด็กชายปองคุณ บุญสนิท มัธยม3/1                                        
5 12982 เด็กชายปัณณวิชญ์ โชคบัณฑิต มัธยม3/1                                        
6 12983 เด็กชายพิชิต กริ่งอุทา มัธยม3/1                                        
7 12984 เด็กชายรพีพันธ์ โชคบัณฑิต มัธยม3/1                                        
8 12986 เด็กชายวัฒน์ทพล ชาเสน มัธยม3/1                                        
9 12987 เด็กชายวีรภัทร บุญรอด มัธยม3/1                                        
10 12988 เด็กชายวีรภัทร ผาแก้ว มัธยม3/1                                        
11 12989 เด็กชายวีระพล เทียมที มัธยม3/1                                        
12 12992 เด็กชายอนุชา นุสีหา มัธยม3/1                                        
13 12994 เด็กชายอิทธิพัทธ์ ประชามอญ มัธยม3/1                                        
14 13055 นายนิติพงษ์ กัลป์ชัย มัธยม3/6                                        
15 13058 เด็กชายยศพล บุญหรรษา มัธยม3/6                                        
16 13076 เด็กหญิงพนิดา เพชรล้ำ มัธยม3/3                                        
17 13079 เด็กหญิงพวงเพชร กองศรี มัธยม3/3                                        
18 13081 เด็กหญิงภาณุมาส จินดา มัธยม3/3                                        
19 13143 เด็กชายเลิศนรา อนันเต่า มัธยม3/5                                        
20 13144 เด็กชายสายฟ้า สวัสดิ์ศรี มัธยม3/5                                        
21 13150 เด็กชายอรรถกร เหง้าอุสา มัธยม3/5                                        
22 13154 เด็กหญิงกนกวรรณ เสนปอภาร มัธยม3/5                                        
23 13157 เด็กหญิงจุฑารัตน์ ชมไชย มัธยม3/5                                        
24 13160 เด็กหญิงนันทิชา ประเสริฐสังข์ มัธยม3/5                                        
25 13162 เด็กหญิงนิศารัตน์ ทวงค์เงิน มัธยม3/5                                        
26 13165 เด็กหญิงพิมพ์วิภา ประชามอญ มัธยม3/5                                        
27 13167 เด็กหญิงฟ้าคำ เขียวมี มัธยม3/5                                        
28 13172 เด็กชายครรชิต แสงเดือน มัธยม3/6                                        
29 13174 เด็กชายจตุรงศ์ เมืองดู่ มัธยม3/6                                        
30 13175 เด็กชายชินวัตร พิมพ์แก้ว มัธยม3/6                                        
31 13176 เด็กชายณัฐพันธ์ ข่าทิพย์พาที มัธยม3/6                                        
32 13180 เด็กชายธรรมนิตย์ ทับทิม มัธยม3/6                                        
33 13183 เด็กชายพิศิฏฐ์ ผมเงิน มัธยม3/6                                        
34 13185 เด็กชายวรพล บัวทะลาด มัธยม3/6                                        
35 13187 เด็กชายวริทธิ์ เภาดี มัธยม3/6                                        
36 13189 เด็กชายศตนันท์ แผ่นเงิน มัธยม3/6                                        
37 13186 เด็กชายวราพล ภาสดา มัธยม3/6                                        
38 13308 เด็กหญิงจันทกานต์ จรัสสี มัธยม3/3                                        
39 13400 เด็กหญิงจารุวรรณ ผานาค มัธยม3/3                                        
40 13408 เด็กหญิงวาสนา ลีขวา มัธยม3/3                                        
41 13473 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ แดงพรม มัธยม3/3                                        
42 13479 เด็กชายอภิรักษ์ แก้วโภคา มัธยม3/7                                        
43 13481 เด็กหญิงกฤติยาณี พงษ์สระพัง มัธยม3/3                                        
44 13495 เด็กหญิงรวีวรรณ โชคบัณฑิต มัธยม3/3                                        
45 13521 เด็กหญิงนงค์นภัส เดชสม มัธยม3/5                                        
46 13749 เด็กชายธารา สิงห์สถิตย์ มัธยม2/6