ข้อมูลกิจกรรม วาดภาพสร้างสรรค์ ผ่านแอพพลิเคชั่น (Application)

วาดภาพสร้างสรรค์ ผ่านแอพพลิเคชั่น (Application)

ที่ปรึกษา:วีระยุทธ โพธิ์ศรี   ธิติมา ทองสนิท      
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 12980 เด็กชายปรมัส เทียมสม มัธยม3/1                                        
2 13446 เด็กชายชิษนุพงศ์ โชคบัณฑิต มัธยม3/6                                        
3 13454 เด็กชายรัฐภูมิ พลม่วง มัธยม3/6                                        
4 13456 เด็กชายวานุพงธ์ ชำนาญ มัธยม3/6                                        
5 13467 เด็กชายภาณุวิชญ์ หาญกุดเลาะ มัธยม3/6                                        
6 13475 เด็กชายณัฐภัทร ภิรมย์ไกรภักดิ์ มัธยม3/3                                        
7 13476 เด็กชายพชร วุฒิธารากุล มัธยม3/6                                        
8 13595 เด็กชายปพันธดนัย หลอมโพนทัน มัธยม2/2                                        
9 13628 เด็กชายกฤตกร กระพันธ์เขียว มัธยม2/3                                        
10 13630 เด็กชายคงศักดิ์ ข่าขันมะลี มัธยม2/3                                        
11 13632 เด็กชายชนินทร์ พุดสี มัธยม2/3                                        
12 13633 เด็กชายชัชวาลล์ โกสุม มัธยม2/3                                        
13 13636 เด็กชายนิติภูมิ อ่อนแพง มัธยม2/3                                        
14 13638 เด็กชายประกฤษฏ์ ระยับศรี มัธยม2/3                                        
15 13639 เด็กชายภัทรวุฒิ สารมโน มัธยม2/3                                        
16 13641 เด็กชายภูริภัทร แผ่นเงิน มัธยม2/3                                        
17 13644 เด็กชายรัชชานนท์ เกตุแสง มัธยม2/3                                        
18 13646 เด็กชายศุภกิตต์ หอขุนทด มัธยม2/3                                        
19 13669 เด็กชายชยากร ทองโม้ มัธยม2/4                                        
20 13670 เด็กชายณฐกร เพชรมาก มัธยม2/4                                        
21 13707 เด็กชายณุภาวัฒน์ สวัสดิ์ศรี มัธยม2/5                                        
22 13711 เด็กชายบุลากร มณีวรรณ มัธยม2/5                                        
23 13717 เด็กชายวรวิทย์ วงค์พิทักษ์ มัธยม2/5                                        
24 13722 เด็กชายศุภสัณห์ ประจันนวล มัธยม2/5                                        
25 13725 เด็กชายอภินันท์ ไกยะสวน มัธยม2/5