ข้อมูลกิจกรรม ดอกไม้จากLottery

ดอกไม้จากLottery

ที่ปรึกษา:กรวิกา โคตรโสภา   ปัทมวรรณ ปัตตะเน      
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13752 เด็กชายพิริยะศักดิ์ พัฒนะธีระกุล มัธยม2/6                                        
2 13767 เด็กหญิงพิชชาอร อินประสพ มัธยม2/6                                        
3 13770 เด็กหญิงจิรัญญา โชคสวัสดิ์ มัธยม2/6                                        
4 13772 เด็กหญิงณริศรา สุขสำราญ มัธยม2/6                                        
5 13777 เด็กหญิงเพียงขวัญ อุปมุง มัธยม2/6                                        
6 13781 เด็กหญิงสุวรรณวิษา ชำนินอก มัธยม2/6