ข้อมูลกิจกรรม กิจกรรมเกมสนุกส่งเสริมความคิด

กิจกรรมเกมสนุกส่งเสริมความคิด

ที่ปรึกษา:ชลวัฒน์ เมฆหมอก         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13290 เด็กชายกิตติภูมิ คูณศรี มัธยม3/1                                        
2 13291 เด็กชายชนัญชัย วงษ์คำจันทร์ มัธยม3/1                                        
3 13294 เด็กชายฐิติวัฒน์ ฝนธง มัธยม3/1                                        
4 13295 เด็กชายเดชดนัย ผิวผ่อง มัธยม3/1                                        
5 13296 เด็กชายธรณ์เทพ ประจันนวล มัธยม3/1                                        
6 13298 เด็กชายปฏิพัทธ์ บุรัศมี มัธยม3/1                                        
7 13299 เด็กชายปฐมพงษ์ วิทาทาน มัธยม3/1                                        
8 13305 เด็กชายศุภกิตติ์ พูลเลิศ มัธยม3/1                                        
9 13532 เด็กชายวิศิษฐ์ อุดมบัว มัธยม3/1                                        
10 13360 เด็กชายนพพร ประดับวงษ์ มัธยม3/1                                        
11 13362 เด็กชายรวิสุต แผ่นเงิน มัธยม3/1                                        
12 13468 เด็กหญิงลลิตา ชำนาญ มัธยม3/6                                        
13 13470 เด็กหญิงศิริรัตน์ ช่างคำ มัธยม3/6                                        
14 13471 เด็กหญิงสุนิสา บุญประเสริฐ มัธยม3/3                                        
15 13472 เด็กหญิงอริสรา จันทร์ดาสี มัธยม3/6                                        
16 13488 เด็กหญิงพลอยไพลิน ทะนงค์ มัธยม3/7                                        
17 13497 เด็กหญิงอรปรียา ประชามอญ มัธยม3/7                                        
18 13502 เด็กหญิงเหมือนฝัน กางสุวรรณ์ มัธยม3/7                                        
19 13503 เด็กหญิงอริศรา เอกแสง มัธยม3/7                                        
20 13504 เด็กหญิงอาทิติญา คามตะสิลา มัธยม3/7                                        
21 13708 เด็กชายเทวพงษ์ โนนสามารถ มัธยม2/5                                        
22 13710 เด็กชายธนา ชำนาญ มัธยม2/5                                        
23 13714 เด็กชายปัญญา ภิญโญพันธ์ มัธยม2/5                                        
24 13716 เด็กชายรัชภูมิ หมู่เพชร มัธยม2/5                                        
25 13718 เด็กชายวิชชากร เหินชัย มัธยม2/5