ข้อมูลกิจกรรม สวยใสห่วงใยสุขภาพ

สวยใสห่วงใยสุขภาพ

ที่ปรึกษา:วาทินี เรียกจำรัส         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13321 เด็กชายกฤษดา ลีเจ้ยวาระ มัธยม3/2                                        
2 13322 เด็กชายโกวิทย์ ภูศักดิ์ มัธยม3/2                                        
3 13323 เด็กชายชนกชนม์ นนนันท์ มัธยม3/2                                        
4 13324 เด็กชายณัฐภัทร ขะพินิช มัธยม3/2                                        
5 13325 เด็กชายธนดล พลเดชา มัธยม3/2                                        
6 13326 เด็กชายธนพันธ์ ประจุดธะเก มัธยม3/2                                        
7 13327 เด็กชายพีรพัฒน์ ผานิล มัธยม3/2                                        
8 13328 เด็กชายภาสกร ศรีสว่าง มัธยม3/2                                        
9 13329 เด็กชายวชิระ พงษ์สระพัง มัธยม3/2                                        
10 13331 เด็กชายวัลลภ ชัยงาม มัธยม3/2                                        
11 13332 เด็กชายศิวัฒน์ สิงห์ทองวงษ์ มัธยม3/2                                        
12 13333 เด็กชายสรนัฐ ประโยชน์มี มัธยม3/2                                        
13 13334 เด็กชายสวภัทร สิทธิโคตร มัธยม3/2                                        
14 13335 เด็กชายสหมิตร หินกอง มัธยม3/2                                        
15 13336 เด็กชายสุทธินันท์ มีนุ้ย มัธยม3/2                                        
16 13337 เด็กชายอรรถพล ทาบิดา มัธยม3/2                                        
17 13338 เด็กชายอาทิตย์ วิชัยยา มัธยม3/2                                        
18 13339 เด็กหญิงนฤมล วรรณ์สุข มัธยม3/2                                        
19 13340 เด็กหญิงปาลิตา ชาลีรักษ์ มัธยม3/2                                        
20 13342 เด็กหญิงรัฐมล สอนศิลปพงษ์ มัธยม3/2                                        
21 13343 เด็กหญิงวรรณลดา นามราชา มัธยม3/2                                        
22 13344 เด็กหญิงศิริพร ถานคร มัธยม3/2                                        
23 13346 เด็กหญิงสโรชา สิทธิโคตร มัธยม3/2                                        
24 13348 เด็กหญิงสุชาดา ช่างหล่อ มัธยม3/2                                        
25 13349 เด็กหญิงสุพัตรา ชื่นใจ มัธยม3/2                                        
26 13350 เด็กหญิงหทัยชนก ประจันนวล มัธยม3/2                                        
27 13351 เด็กหญิงอุทุมพร ยงฤทธิ์ มัธยม3/2                                        
28 13401 เด็กหญิงชญาฐ์นันท์ ชำนาญพล มัธยม3/4                                        
29 13404 เด็กหญิงตีรณา เยิมสูงเนิน มัธยม3/4                                        
30 13434 เด็กหญิงตวิษา เยิมสูงเนิน มัธยม3/4                                        
31 13694 เด็กหญิงณัฐธิชา รื่นกลิ่น มัธยม2/4                                        
32 13786 เด็กชายชยพล พลธานี มัธยม2/7                                        
33 13803 เด็กหญิงกรวีย์ พลดงนอก มัธยม2/7                                        
34 13804 เด็กหญิงเครือแก้ว สุนาโท มัธยม2/7                                        
35 13810 เด็กหญิงนฤมล กระแสร์ มัธยม2/7                                        
36 13819 เด็กหญิงอัญชลิตา พาโนนเขวา มัธยม2/7