ข้อมูลกิจกรรม ดอกไม้ประดิษฐ์จากเศษวัสดุ

ดอกไม้ประดิษฐ์จากเศษวัสดุ

ที่ปรึกษา:ธนัชพร กิติคุณ         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13589 เด็กชายกิตติพัฒน์ ปัดชาเขียว มัธยม2/2                                        
2 13605 เด็กหญิงวิภาวดี โชคบัณฑิต มัธยม2/2                                        
3 13608 เด็กหญิงกุลนัท โนนศรีเมือง มัธยม2/2                                        
4 13613 เด็กหญิงนฤมล ชำนาญ มัธยม2/2                                        
5 13616 เด็กหญิงปาริตา ภิญโญสุข มัธยม2/2                                        
6 13617 เด็กหญิงปิยะวรรณ ชาญขุนทด มัธยม2/2                                        
7 13618 เด็กหญิงพรรณชนิดา ทองดี มัธยม2/2                                        
8 13619 เด็กหญิงพัชราภา เปรมประโยชน์ มัธยม2/2                                        
9 13621 เด็กหญิงภิญญาดา ภิญโญยง มัธยม2/2                                        
10 13625 เด็กหญิงศิรัญญา มะติยภักดิ์ มัธยม2/2                                        
11 13626 เด็กหญิงสุภัสสรา อนันเต่า มัธยม2/2                                        
12 13663 เด็กหญิงสุพัตรา ประหยัดทรัพย์ มัธยม2/3                                        
13 13690 เด็กหญิงจุฑามณี กระพันธ์เขียว มัธยม2/4                                        
14 13696 เด็กหญิงนวพร บุญเทียม มัธยม2/4                                        
15 13697 เด็กหญิงปพิชญา บัวเย็น มัธยม2/4                                        
16 13699 เด็กหญิงปาลิตา ไกรยะวงค์ มัธยม2/4                                        
17 13703 เด็กหญิงศศิประพา ผุยภูเขียว มัธยม2/4                                        
18 13704 เด็กหญิงสุนันทา กองเพชร มัธยม2/4                                        
19 13792 เด็กชายบุรัสกร ภิญโญภาพ มัธยม2/7                                        
20 13794 เด็กชายพงษ์ดนัย สีทา มัธยม2/7                                        
21 13808 เด็กหญิงธนิสร ผลประกอบ มัธยม2/7                                        
22 13809 เด็กหญิงธนิสา โกดศรี มัธยม2/7