ข้อมูลกิจกรรม มหัศจรรย์แห่งโลกรีไซเคิล

มหัศจรรย์แห่งโลกรีไซเคิล

ที่ปรึกษา:อลิษา กลางวงษ์   พัชรินทร์ เหมี่ยงสันเทียะ      
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13139 เด็กชายพิชัยวุฒิ โชคบัณฑิต มัธยม3/5                                        
2 13159 นางสาวธนวรรณ มอบกระโทก มัธยม3/5                                        
3 13161 เด็กหญิงนิตรดา ก้านแก้ว มัธยม3/5                                        
4 13164 เด็กหญิงพรทิพย์ ทวีแก้ว มัธยม3/5                                        
5 13168 เด็กหญิงอรัญญาพร การถาง มัธยม3/5                                        
6 13169 นางสาวเอมมิการ์ เนตรปัญจะ มัธยม3/5                                        
7 13271 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีทอง มัธยม3/5                                        
8 13383 เด็กชายกฤษฎา ประจำเมือง มัธยม3/4                                        
9 13386 เด็กชายขจรวิทย์ โมฆรัตน์ มัธยม3/4                                        
10 13387 เด็กชายธนบดี ละครศรี มัธยม3/4                                        
11 13388 เด็กชายธนากร มุ่งสมัคร มัธยม3/4                                        
12 13390 เด็กชายนภัส ป้องปัดชา มัธยม3/4                                        
13 13391 เด็กชายนำโชค ชิสะหะ มัธยม3/4                                        
14 13392 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ เดชโมรา มัธยม3/4                                        
15 13393 เด็กชายภาณุวัชร วรรณวงค์ มัธยม3/4                                        
16 13395 เด็กชายวรกิจ นนลือชา มัธยม3/4                                        
17 13396 เด็กชายวีรภัทร ผสมทรัพย์ มัธยม3/4                                        
18 13397 เด็กชายศรัณย์ภัทร ทองมาก มัธยม3/4                                        
19 13398 เด็กชายศุภกฤต บุดดีวงศ์ มัธยม3/4                                        
20 13399 เด็กชายศุภมงคล มูลสาร มัธยม3/4                                        
21 13450 เด็กชายพัฒนาการณ์ เปรมประโยชน์ มัธยม3/6                                        
22 13533 เด็กชายพงศกร แสงสิงห์ มัธยม3/4                                        
23 13567 เด็กหญิงกวิสรา บุญมี มัธยม2/1                                        
24 13585 เด็กหญิงสุภัควัน ศรีเทพย์ มัธยม2/1                                        
25 13590 เด็กชายจักรินทร์ สาลาด มัธยม2/2                                        
26 13651 เด็กหญิงจิตติยาภรณ์ ศิริเวช มัธยม2/3                                        
27 13654 เด็กหญิงฐิตาภา พรมฝัก มัธยม2/3                                        
28 13680 เด็กชายรัชพล เติมสมบัติ มัธยม2/4                                        
29 13790 เด็กชายนัฐภูมิ ประโยชน์มี มัธยม2/7                                        
30 13791 เด็กชายบรรจง สุนาโท มัธยม2/7                                        
31 13796 เด็กชายวรพล ชำนาญ มัธยม2/7                                        
32 13801 เด็กชายศุภวัฒน์ เต็มส้ม มัธยม2/20                                        
33 13805 เด็กหญิงจินดารัตน์ ภิญโญยิ่ง มัธยม2/7                                        
34 13806 เด็กหญิงธนัชพร ชัยหารี มัธยม2/7                                        
35 13811 เด็กหญิงนิตยา พรวนสูงเนิน มัธยม2/7                                        
36 13812 เด็กหญิงนิษารัตน์ ขนาดกลาง มัธยม2/7                                        
37 13814 เด็กหญิงนุชศรา สีหาบุตร มัธยม2/7                                        
38 13815 เด็กหญิงปวีณา แสนชาลี มัธยม2/7                                        
39 13817 เด็กหญิงวริครา ภูแช่มโชติ มัธยม2/7                                        
40 13818 เด็กหญิงสมัชญา มารศิริ มัธยม2/7                                        
41 13865 เด็กชายอภิสิทธิ์ คุณสิงห์ มัธยม3/4                                        
42 13866 เด็กชายวิศวะ ตุมานิล มัธยม3/4