ข้อมูลกิจกรรม คนละก้าว

คนละก้าว

ที่ปรึกษา:ปนัดดา ปิยะวรากร   ธานี ปิยะวรากร      
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13014 เด็กชายชาญชัย ป้อมสุวรรณ มัธยม3/2                                        
2 13037 เด็กหญิงฆัมพร ช่างหล่อ มัธยม3/2                                        
3 13043 เด็กหญิงรัตพร ผ่องสนาม มัธยม3/2                                        
4 13046 เด็กหญิงสุพรรณปัฎ เหลืองทอง มัธยม3/2                                        
5 13050 เด็กชายกฤษณพงศ์ บุรัศมี มัธยม3/3                                        
6 13052 เด็กชายเจษฎา พรมลา มัธยม3/3                                        
7 13056 เด็กชายพงศ์พัฒน์ วงศ์ชมภู มัธยม3/3                                        
8 13057 เด็กชายพลากร ชำนาญ มัธยม3/5                                        
9 13059 เด็กชายสหรัฐ นิลยอง มัธยม3/3                                        
10 13061 นายอรุณพิพัฒน์ ชำนาญ มัธยม3/3                                        
11 13076 เด็กหญิงพนิดา เพชรล้ำ มัธยม3/3                                        
12 13079 เด็กหญิงพวงเพชร กองศรี มัธยม3/3                                        
13 13081 เด็กหญิงภาณุมาส จินดา มัธยม3/3                                        
14 13131 เด็กชายกรวิชญ์ ปัญญาดี มัธยม3/5                                        
15 13152 นายอิทธิชัย ประจำเมือง มัธยม4/7                                        
16 13153 เด็กชายอิศม์เดช แผ่นผา มัธยม3/5                                        
17 13209 เด็กชายชัยนุวัฒน์ ผามะณี มัธยม3/3                                        
18 13216 เด็กชายธนาธิป พลนิกาย มัธยม3/3                                        
19 13522 เด็กหญิงอุทุมพร โชคบัณฑิต มัธยม3/2