ข้อมูลกิจกรรม นาฏศิลป์

นาฏศิลป์

ที่ปรึกษา:พรนภา ผาจ้ำ         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13200 เด็กหญิงประภาวรินทร์ โนนวังชัย มัธยม3/6                                        
2 13204 เด็กหญิงสุวรรณศรี ภักดีเจริญ มัธยม3/6                                        
3 13233 นางสาวธีริศรา พันธ์สิงห์ มัธยม3/3                                        
4 13539 เด็กชายพีระพล ศรีลางค์ มัธยม3/6