ข้อมูลกิจกรรม กีฬานกน้ำหนัก

กีฬานกน้ำหนัก

ที่ปรึกษา:สิงหะ ปิ่นวิเศษ         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 12979 เด็กชายปกาศิต แดงพรม มัธยม3/1                                        
2 12985 เด็กชายรวิศรา บริสุทธิ์ มัธยม3/1                                        
3 12990 เด็กชายศักดิ์ดา ผาเงิน มัธยม3/1                                        
4 12993 เด็กชายอภิรักษ์ รัศมีดาว มัธยม3/1                                        
5 12973 นายจักรพรรดิ์ เยี่ยมชัยภูมิ มัธยม3/1                                        
6 13677 เด็กชายปิยะ แปดนัด มัธยม2/4                                        
7 13681 เด็กชายราชภูมิ วารีศรี มัธยม2/4                                        
8 13682 เด็กชายเรืองฤทธิ์ ป้อมสุวรรณ์ มัธยม2/10                                        
9 13684 เด็กชายวรวรรต หรั่งมา มัธยม2/10