ข้อมูลกิจกรรม นายธานี ปิยวรากร

นายธานี ปิยวรากร

ที่ปรึกษา:ธานี ปิยะวรากร         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13050 เด็กชายกฤษณพงศ์ บุรัศมี มัธยม3/3                                        
2 13052 เด็กชายเจษฎา พรมลา มัธยม3/3                                        
3 13053 เด็กชายธนภัทร พงษ์สระพัง มัธยม3/3                                        
4 13056 เด็กชายพงศ์พัฒน์ วงศ์ชมภู มัธยม3/3                                        
5 13059 เด็กชายสหรัฐ นิลยอง มัธยม3/3                                        
6 13061 นายอรุณพิพัฒน์ ชำนาญ มัธยม3/3                                        
7 13142 เด็กชายมนุนาถ ประโยชน์มี มัธยม3/5                                        
8 13151 เด็กชายอรรถพล ชาลีวรรณ มัธยม3/5                                        
9 13192 เด็กชายอนุวัฒน์ พลนิกาย มัธยม3/6                                        
10 13208 เด็กชายกิตติชัย วรรณดร มัธยม3/3                                        
11 13209 เด็กชายชัยนุวัฒน์ ผามะณี มัธยม3/3                                        
12 13216 เด็กชายธนาธิป พลนิกาย มัธยม3/3                                        
13 13609 เด็กหญิงจรัสศรี โชคบัณฑิต มัธยม2/2                                        
14 13622 เด็กหญิงราชาวดี อนันเต่า มัธยม2/2                                        
15 13623 เด็กหญิงวรรณิสา นิลบรรพต มัธยม2/2                                        
16 13629 เด็กชายเกษมศักดิ์ ฝันกลาง มัธยม2/3                                        
17 13731 เด็กหญิงทิพย์ญาดา ปาสาติ มัธยม2/5                                        
18 13738 เด็กหญิงภัทรวรรณ ทองรินทร์ มัธยม2/5                                        
19 13741 เด็กหญิงแสงทิพย์ บุญมา มัธยม2/5                                        
20 13795 เด็กชายแฟรงคี้ แมร์ริท มัธยม2/7                                        
21 13800 เด็กชายศิริศักดิ์ หารคำ มัธยม2/7                                        
22 13807 เด็กชายธนากรณ์ โสภสเพชร มัธยม2/7