ข้อมูลกิจกรรม นายณัฐวุฒิ นาคคำ

นายณัฐวุฒิ นาคคำ

ที่ปรึกษา:นัฐวุฒิ นาคคำ         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 12977 เด็กชายเทพสรรค์ พลนิกร มัธยม3/1                                        
2 13173 เด็กชายคุณาวุฒิ สีใส มัธยม3/6                                        
3 13300 เด็กชายพสิษฐ์ สอนทุย มัธยม3/1                                        
4 13302 เด็กชายภูวนาจ แซ่ลิ้ม มัธยม3/1                                        
5 13359 เด็กชายธนภูมิ ปิตตาระเต มัธยม3/1                                        
6 13366 เด็กชายเสฎฐวุฒิ พามี มัธยม3/1                                        
7 13368 เด็กชายอภิศักดิ์ ธนะสูตร มัธยม3/3                                        
8 13414 เด็กชายกฤตเมธ โฉมสอาด มัธยม3/5                                        
9 13415 เด็กชายกฤษณะ คำเสียง มัธยม3/5                                        
10 13418 เด็กชายจักริน ชำนาญพล มัธยม3/5                                        
11 13419 เด็กชายเจตภาณุ โชคบัณฑิต มัธยม3/5                                        
12 13423 เด็กชายนภัส การบรรจง มัธยม3/5                                        
13 13424 เด็กชายนฤบดี เมธาวงศ์ มัธยม3/5                                        
14 13425 เด็กชายพัทธพล ผุดผ่อง มัธยม3/5                                        
15 13430 เด็กชายสถิต มาลุน มัธยม3/5                                        
16 13520 เด็กชายอานนท์ ดาชัย มัธยม3/5                                        
17 13591 เด็กชายตรีวิทย์ ป้อมสุวรรณ มัธยม2/2                                        
18 13593 เด็กชายธนโชติ ประชามอญ มัธยม2/2                                        
19 13600 เด็กชายศิวัช เงินกระโทก มัธยม2/2                                        
20 13603 เด็กชายอภิรักษ์ ประจันนวล มัธยม2/2