ข้อมูลกิจกรรม นายพัชรากร ธรรมวงษา

นายพัชรากร ธรรมวงษา

ที่ปรึกษา:พัชรากร ธรรมวงษา         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13064 เด็กหญิงกฤษติญา หงษาชุม มัธยม3/3                                        
2 13069 นางสาวจารุวรรณ ชิดนอก มัธยม3/3                                        
3 13073 เด็กหญิงธีระตรา ปัชชาเขียว มัธยม3/3                                        
4 13075 เด็กหญิงนิภาพร วงค์คำอุด มัธยม3/3                                        
5 13077 เด็กหญิงพรณัชชา ชำนาญ มัธยม3/3                                        
6 13078 เด็กหญิงพรนิภา พงษ์สระพัง มัธยม3/3                                        
7 13080 เด็กหญิงภัทรนันท์ ช่างไสว มัธยม3/3                                        
8 13084 เด็กหญิงยุวรรณดาว พลรัตน์ มัธยม3/3                                        
9 13086 เด็กหญิงวิรากานต์ บุรี มัธยม3/3                                        
10 13088 เด็กหญิงสุนิตรา ธรรมใจ มัธยม3/3                                        
11 13090 เด็กหญิงอริสรา ผลภิญโญ มัธยม3/3                                        
12 13212 นายณัฐพงค์ ผ่องศรี มัธยม3/3                                        
13 13223 เด็กหญิงจันทรศร จันดี มัธยม3/3                                        
14 13233 นางสาวธีริศรา พันธ์สิงห์ มัธยม3/3                                        
15 13316 เด็กหญิงเนตรนภา สุขันธ์ มัธยม3/3                                        
16 13345 เด็กหญิงศุภธิดา บุญหรรษา มัธยม3/3                                        
17 13377 เด็กหญิงศณิษา เฟื่องฟู มัธยม3/3                                        
18 13378 เด็กหญิงศิริลักษณ์ หาญสมัคร มัธยม3/3                                        
19 13379 เด็กหญิงสุชาดา เหล็กศรี มัธยม3/3                                        
20 13394 เด็กชายราชวรรษ ไชยสลี มัธยม3/3                                        
21 13469 เด็กหญิงวิภาพร พงษ์สระพัง มัธยม3/6                                        
22 13498 เด็กหญิงอรปรียา อุดม มัธยม3/3                                        
23 13499 เด็กหญิงวรัญญา พิไลวรรณ์ มัธยม3/3                                        
24 13501 เด็กหญิงหยกผกา โชคบัณฑิต มัธยม3/3                                        
25 13876 เด็กหญิงศิวพร จันทร์แดง มัธยม3/6