ข้อมูลกิจกรรม นายพัชรพงษ์ ช่องงาม

นายพัชรพงษ์ ช่องงาม

ที่ปรึกษา:พัชรพงษ์ ช่องงาม         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13001 เด็กหญิงนิศารัตน์ แหวนเพ็ชร มัธยม3/1                                        
2 13047 เด็กหญิงสุภาดา สิงขรเขียว มัธยม3/7                                        
3 13115 เด็กหญิงชลิดา พลเดชา มัธยม3/7                                        
4 13217 เด็กชายนรากร ผลมาตย์ มัธยม3/3                                        
5 13218 เด็กชายภูรินท์ สมตัว มัธยม3/3                                        
6 13221 นางสาวกัญญาภรณ์ สุมี มัธยม3/7                                        
7 13227 เด็กหญิงฐิติยารัตน์ ผลมาตย์ มัธยม3/7                                        
8 13228 เด็กหญิงณฐลักษณ์ เพียรชัยภูมิ มัธยม3/7                                        
9 13234 เด็กหญิงนราพร ทองดี มัธยม3/7                                        
10 13236 เด็กหญิงปรานปริยา ประจันนวล มัธยม3/7                                        
11 13237 เด็กหญิงปิยรัตน์ พระรักษา มัธยม3/7                                        
12 13238 เด็กหญิงพวงผกา ถานคร มัธยม3/7                                        
13 13240 เด็กหญิงแพนวรี สิทธิโคตร มัธยม3/7                                        
14 13243 เด็กหญิงวรรณภา บำรุงเกาะ มัธยม3/7                                        
15 13245 เด็กหญิงศิริภัสสร ป้อมสุวรรณ มัธยม3/7